Biobränsle är nyckeln till ett hållbart flyg

En viktig byggsten som kan hjälpa till att minska flygets miljöpåverkan är biobränslen. Flygnäringen gör idag på egen hand stora investeringar i utvecklingen av biobränslen. De senaste åren har produktion av nya bränslen tagit fart. Flera flygbolag, både i och utanför Europa, har genomfört passagerarflygningar med biobränsle i tankarna. Sedan 2011 har omkring 1 500 kommersiella flygningar med inblandning av biobränslen ägt rum.

Bioflygbränsle kan tillverkas av olika förnyelsebara råvaror. Några exempel är skogsavfall, alger och matavfall. Vid de flygningar som har gjorts hittills i Norden har frityrolja använts som råvara. Bioflygbränsle tillverkad på använd frityrolja reducerar koldioxidutsläppet med minst 80 procent i jämförelse med samma mängd fossilt flygbränsle. Flygmotorerna är redan anpassade till att flyga på biojet och är i dag certifierade att blanda in upp till 50 procent biobränsle i det fossilbaserade jetbränslet.

Tankning av biobränsle på Åre Östersund Airport, foto Marie Lewholt

Sverige driver på utvecklingen

Den främsta utmaningen idag handlar om att biobränslet endast tillverkas i små mängder, på några få platser i världen och är upp till fyra gånger så dyrt som det vanliga fossila bränslet. För att få ner priset måste många aktörer samlat visa att de vill flyga på bioflygbränsle och är beredda att betala för det. Därför tittar nu den svenska flygbranschen på flera sätt att genom sin gemensamma köpkraft skapa en marknad för biobränsle, gärna producerat i Sverige. Biobränsle kan tillverkas på skogsavfall, något som lämpar sig väl för Sveriges omfattande skogsindustri. Lokal produktion för, utöver miljövinsterna, dessutom med sig ekonomiska fördelar i form av arbetstillfällen på landsbygden, en mer tillförlitlig tillgång till bränsle och därmed även en stabilare prisbild. I Sverige har flygnäringen varit med och startat Fly Green Fund. Fly Green Fund gör det möjligt för både privatpersoner och företag att klimatkompensera sina flygresor genom att köpa en så kallad ”bio-biljett”. Pengarna används sedan som en slags crowdfunding till att finansiera prisskillnaden mellan biobränsle och fossilt bränsle. På så sätt kan många olika aktörer gemensamt bidra till att volymerna ökas och att priset därigenom sjunker i längden.

Swedavia har genom Flyg Green Fund beställt förnybart flygbränsle till en mängd motsvarande Swedavias 15 000 tjänsteresor. En satsning på 10 MSEK per år som förväntas minska utsläppen med 1 400 ton koldioxid. Swedavia avsatte också 5 MSEK till ett incitamentprogram 2016 för flygbolag som investerar i förnybart flygbränsle.

Flygskatten sätter käppar i hjulet för utvecklingsprojekt

Den föreslagna flygskatten kommer att slå hårt mot branschens möjlighet att bibehålla investeringstakten i utvecklandet av biobränslemarknaden. Detta eftersom skatten kommer att äta upp de marginaler som annars hade kunnat läggas på forskning och utveckling. Det innebär att målet om ett hållbart flyg drivet av biobränslen blir skjuten på obestämd framtid till förmån för en skatt som kommer att ha marginella effekter på Sveriges koldioxidutsläpp. Den föreslagna flygskatten är därför ett slag i luften mot miljön.


Foto: Victoria Ström

Steg framåt

1 februari i år genomförde BRA flygningar med hela 45 procent biobränsle i tanken. Det reducerade de fossila utsläppen med 67 procent per passagerarkilometer. Läs mer

Sedan januari i år tankas SAS flygplan även med biobränsle via den ordinarie bränslelogistikkedjan på Arlanda. Läs mer

Norwegian genomförde sin premiärflygning på biobränsle redan i november 2014. Flygningen hade nästan 50 procent biobränsle i tanken och koldioxidutsläppen reducerades med 40 procent. Läs mer