Flygskattens marginella klimateffekter

Flygbranschen arbetar kontinuerligt för att minska flygets påverkan på miljön och klimatet. En viktig princip i branschens hållbarhetsutveckling är att minskade utsläpp ska uppnås genom ökad bränsleeffektivitet och inte genom att begränsa resandet och rörelsefriheten i världen.

Flygskatten som nu föreslås syftar till att begränsa dina flygresor. Färre flygresor kan minska utsläppen, men leder till andra konsekvenser som drabbar människor och företag mycket negativt. Att välja bort flygresan mot ett annat transportslag är i praktiken ofta inte ett realistiskt alternativ.

Den föreslagna flygskatten skulle dessutom innebära näst intill obefintliga miljövinster.

Den statliga flygskatteutredningen som lagt förslaget har själva beräknat hur den föreslagna flygskatten sannolikt kommer att påverka utsläppen av koldioxid. Utredningens uppskattningar som bygger på minskad efterfrågan av flygresor och beräknad minskning av koldioxidutsläppen är följande: 

I bästa fall beräknas skatten minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med 0,2 %.

I sämsta fall beräknas skatten minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med 0,09 %.

Oavsett var i spannet den verkliga minskningen landar rör det sig om väldigt små minskningar på 5-12 kg koldioxidutsläpp per svensk varje år. Det motsvarar en minskning som är mindre än besparingen vi skulle göra om varje svensk minskade sitt bilåkande med endast en timme varje år. Det motsvarar också en total årlig CO2-minskning som är mindre än tio minuter av hela Kinas koldioxidutsläpp.

De beräknade utsläppsminskningarna som en flygskatt skulle kunna ge, ska jämföras med de miljövinster man skulle kunna uppnå med att istället flyga på biobränsle. Flygbranschen arbetar idag för att skapa förutsättningar för en storskalig produktion av biobränsle som kan reducera koldioxidutsläppen med 80 procent jämfört med flygningar på fossila bränslen. Detta skulle göra skillnad för miljön på riktigt.

De minimala miljövinsterna som skatten genererar är inte försvarbara när de sätts i förhållande till de negativa samhällsekonomiska effekter skatten kommer att få. I synnerhet inte när den också hindrar branschens möjlighet att investera i forskning och utveckling som gör flyget mer hållbart utan att begränsa människors resande.

Flygskatten kan alltså i praktiken göra att vi når målet om ett hållbart flyg långt senare än vad vi skulle klara av utan en skatt.

I bästa fall beräknas skatten minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med 0,2%.

I sämsta fall beräknas skatten minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med 0,09%.

Källa: Den statliga flygskatteutredningen