Vägen till ett hållbart flyg

Så jobbar flygbranschen för att minska flygets miljöpåverkan

Flygbranschen arbetar sedan länge gemensamt för att göra flyget hållbart. Vägen till ett hållbart flyg går genom investeringar i ny, hållbar teknik, effektivare flygmetoder och alternativa bränslen. Inte genom att begränsa människors resande och landets tillgänglighet. Att införa den föreslagna flygskatten kommer göra resan till ett hållbart flyg längre.

Flygbranschen delar regeringens ambition att minska flygets klimatpåverkan och har kommit överens om en gemensam målsättning och ett alternativ för hur vi ska nå ett hållbart flyg till 2030.  Flygbolagen har som ambition att till 2030 halvera de faktiska fossila koldioxidutsläppen från inrikesflyget jämfört med 2005. Ambitionen ska nås genom att:

  1. inrikesflygtrafiken sker med mer klimat- och bränsleeffektiva flygplan
  2. uppemot hälften av allt bränsle som används på flygningar inom Sverige ska vara biobränsle (idag är det mindre än 1 procent)

Som enda internationella bransch antog man 2009 långsiktiga, globala klimatmål som sätter upp målen för flygets reducering av koldioxidutsläpp:

  • 2010–2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5 procent per år.
    (Aktuella beräkningar visar på att vi redan nu överträffar målet och ser en reducering med 1,7 procent per år).
  • 2020–2030 ska trafiktillväxten vara koldioxidneutral.
  • Från 2030 ska koldioxidutsläppen vara halverade jämfört med 2005.
De första kommersiella jetplanen revolutionerar resandet och bidrar till att drastiskt krympa anstånden i världen.
Boeing 747 introduceras. Ny teknik och stora flygplan minskar utsläppen på långflygningar.
Nedgång i ekonomin. Äldre plan ställs på marken och ersätts med nya bränslesnåla flygplan.
EU introducerar ett system för handel med utsläppsrätter för luftfart
A320neo och Bombardier C-series med 20% lägre utsläpp än sina föregångare introduceras.
Planerat globalt marknadsbaserat system för att hantera och sätta tak på flygets utsläpp.
Ett gemensamt europeiskt luftrum sänker utsläppen med 10%.
Flygbolagen har som ambition att till 2030 halvera de faktiska fossila koldioxidutsläppen från inrikesflyget jämfört med 2005.
Storskalig inblandning av hållbara och prismässigt konkurrenskraftiga biobränslen.
Supereffektiva flygplan som drivs med långsiktigt hållbara biobränslen och modern flygtrafikledning med raka flygvägar gör att koldioxidutsläppen är halverade jämfört med 2005.

Så når vi dit

Flygbranschens strategi bygger på forskning och framsteg inom ett antal områden:

Teknisk utveckling gör flyget miljövänligare

Nya material, ny design, nya motorer och nya bränslen gör att den nya generationens flygplan är mer bränslesnåla än någonsin. Den senaste generationens flygplan drar mindre än 0,3 liter bränsle per passagerare och mil. Genom att använda nya avancerade material kan vikten i flygplan minska avsevärt och lägre vikt innebär minskad bränsleförbrukning. På längre sikt finns mer radikala förslag på hur flygplan kan komma att se ut för att ytterligare drastiskt minska bränsleförbrukningen.

Motorteknologi minskar koldioxidutsläpp och buller

Inom motorteknologi sker en löpande utveckling och i Europa och USA pågår intensiva och finansiellt omfattande forskningsprogram som inkluderar i princip samtliga tillverkare av kommersiella flygplansmotorer. Målet är att till 2030 ha utvecklat fungerande teknologi som leder till halverade koldioxidutsläpp och halverat buller jämfört med den teknik som användes 2000.

Bättre metoder och effektivare sätt att flyga minskar bränsleförbrukningen

FNs klimatpanel uppskattar att 18 procent av allt flygbränsle går åt i onödan på grund av ineffektiva flygmetoder. Flygbranschen arbetar därför intensivt för att optimera alla delar av samtliga flygningar.

Rakare flygvägar

Den stora utmaningen finns i luften där föråldrade sätt att leda flygplanen gör att man sällan eller aldrig kan flyga den rakaste och mest effektiva vägen. I Europa pågår utvecklingen mot ett gemensamt europeiskt luftrum, kallat Single European Sky för att möjliggöra rakare och mer effektiva flygvägar. Ett gemensamt europeiskt luftrum skulle spara 16 miljoner ton koldioxid per år. Det är mer än sex gånger så mycket som utsläppen från allt flyg som startar från svenska flygplatser under ett år. Sverige är ett av de ledande länderna när det gäller att utveckla ny teknologi och effektivare procedurer. Genom det nationella projektet FRAS – Free Routes Airspace Sweden – kan nu vissa flygningar på hög höjd använda den kortaste vägen. Beräknad besparing tack vare FRAS-konceptet (baserat på reducerad flygtid om ca 10h/dag) är ca 5 400 ton bränsle per år.

Gröna inflygningar och utflygningar

Gröna in- och utflygningar utvecklades i ett samarbete mellan Swedavia, internationella flygledarorgan och flygbolaget SAS. Grön inflygning innebär att flygplanet sjunker kontinuerligt från sin marschhöjd till landningsbanan. Genom att sjunka kontinuerligt behövs i det närmaste inget motorpådrag vilket sparar både bränsle och utsläpp. Vid gröna utflygningar minskas miljöpåverkan på liknande sätt under utflygningsfasen.

Ett hållbart flyg kräver investeringar

Utvecklingen inom dessa områden har hittills gjort att flyget drastiskt minskat sina utsläpp. Om branschen tillåts att fortsätta investera i utvecklingen kan vi fortsätta på den inslagna vägen mot halverade koldioxidutsläpp till 2030.
Skatter har tidigare visat sig vara ett ineffektivt sätt att hantera flygets utsläpp. Detta är något som går att se i andra länder som infört flygskatt. Framförallt eftersom det inte finns någon koppling mellan skatten och miljön utan dess enda syfte är att prisa ut vissa passagerare från marknaden. Eftersom inga skattepengar går tillbaka till branschen leder det till en dränering av resurser och att investeringar som krävs för att nå det gemensamma målet försenas eller uteblir. På så sätt kan den föreslagna flygskatten försena det hållbara flyget.